INFORMACJE O SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY


Adresat i termin sprawdzianu

 • Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy, to znaczy, że musi do niego przystąpić każdy szóstoklasista z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.
 • Dla uczniów niepełnosprawnych lub niedostosowanych społecznie sprawdzian jest dostosowany do ich możliwości. Informacje o sposobie dostosowania można znaleźć w procedurach organizowania i przeprowadzania sprawdzianu dostępnych na stronach internetowych komisji egzaminacyjnych
 • Dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (z dysleksją rozwojową) warunki i forma sprawdzianu są dostosowane do ich możliwości. Informacje o sposobie do stosowania zamieszczone są w tym Informatorze.
 • Sprawdzian jest przeprowadzany w kwietniu.
 • Dla uczniów, którzy nie przystąpią do sprawdzianu z powodu wypadków losowych w pierwszym terminie, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyznaczy dodatkowy termin.
 • Uczeń, który nie przystąpi do sprawdzianu w dodatkowym terminie, powtórzy ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpi do sprawdzianu w następnym roku

Zakres treści sprawdzianu

Na sprawdzianie badany będzie poziom opanowania umiejętności określonych w Standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. Sprawdzian nie będzie wykraczał poza treści zawarte w Podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Miejsce przeprowadzenia sprawdzianu oraz ustalanie wyników

 • Sprawdzian odbędzie się w macierzystej szkole ucznia lub innej placówce wskazanej przez odpowiednią okręgową komisję egzaminacyjną. Na terenie każdej placówki sprawdzian zorganizuje przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Prace uczniów oceni zespół egzaminatorów, powołany przez dyrektora odpowiedniej okręgowej komisji egzaminacyjnej.
 • W przypadku niemożności ustalenia wyników sprawdzianu, spowodowanej przy- czynami losowymi, dyrektor odpowiedniej okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zarządzi ponowne przeprowadzenie sprawdzianu. Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 • W przypadku dodatkowego terminu, miejsce przeprowadzenia sprawdzianu wskaże dyrektor odpowiedniej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Informacja o wynikach sprawdzianu

 • Wyniki sprawdzianu odpowiednia okręgowa komisja egzaminacyjna prześle do szkół nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno wychowawczych, w przypadku dodatkowych terminów do 31 sierpnia danego roku.
 • Wyniki sprawdzianu nie będą miały wpływu na ukończenie szkoły podstawowej.

Dodatkowe uprawnienia uczniów

 • Uczniowie, którzy nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie, będą mogli przystąpić do niego w terminie dodatkowym.
 • Uczeń może, w terminie dwóch dni od daty sprawdzianu, zgłosić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej zastrzeżenia, jeżeli uzna, że w trakcie spraw dzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania. Dyrektor rozpa truje zgłoszone zastrzeżenia w ciągu siedmiu dni od ich otrzymania.
 • W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu, dyrektor odpowiedniej okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.

POBIERZ INFORMATOR O SPRAWDZIANIE

źródło: CKE


Powrót na stronę główną

Copyright © 2012 www.sprawdzian-szostoklasisty.pl
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności