Test szóstoklasisty próbny nr 10

KLIKNIJ ABY WYBRAĆ ZAKRES PYTAŃ

Zaznacz testy, z których chcesz losować pytania. Przynajmniej jeden test musi być zaznaczony.

Testy darmowe:
   ● Test szóstoklasisty próbny nr 9 (zadań: 26) 
   ● Test szóstoklasisty próbny nr 8 (zadań: 24) 
   ● Test szóstoklasisty próbny nr 7 (zadań: 25) 
   ● Test szóstoklasisty próbny nr 6 (zadań: 25) 
   ● Test szóstoklasisty próbny nr 5 (zadań: 25) 
   ● Test szóstoklasisty próbny nr 40 (zadań: 25) 
   ● Test szóstoklasisty próbny nr 4 (zadań: 25) 
   ● Test szóstoklasisty próbny nr 39 (zadań: 25) 
   ● Test szóstoklasisty próbny nr 38 (zadań: 24) 
   ● Test szóstoklasisty próbny nr 37 (zadań: 25) 
   ● Test szóstoklasisty próbny nr 36 (zadań: 26) 
   ● Test szóstoklasisty próbny nr 35 (zadań: 25) 
   ● Test szóstoklasisty próbny nr 34 (zadań: 24) 
   ● Test szóstoklasisty próbny nr 33 (zadań: 25) 
   ● Test szóstoklasisty próbny nr 32 (zadań: 24) 
   ● Test szóstoklasisty próbny nr 31 (zadań: 25) 
   ● Test szóstoklasisty próbny nr 30 (zadań: 26) 
   ● Test szóstoklasisty próbny nr 3 (zadań: 26) 
   ● Test szóstoklasisty próbny nr 29 (zadań: 25) 
   ● Test szóstoklasisty próbny nr 28 (zadań: 26) 
   ● Test szóstoklasisty próbny nr 27 (zadań: 26) 
   ● Test szóstoklasisty próbny nr 26 (zadań: 23) 
   ● Test szóstoklasisty próbny nr 25 (zadań: 26) 
   ● Test szóstoklasisty próbny nr 24 (zadań: 25) 
   ● Test szóstoklasisty próbny nr 23 (zadań: 25) 
   ● Test szóstoklasisty próbny nr 22 (zadań: 23) 
   ● Test szóstoklasisty próbny nr 21 (zadań: 20) 
   ● Test szóstoklasisty próbny nr 20 (zadań: 21) 
   ● Test szóstoklasisty próbny nr 2 (zadań: 25) 
   ● Test szóstoklasisty próbny nr 19 (zadań: 20) 
   ● Test szóstoklasisty próbny nr 18 (zadań: 23) 
   ● Test szóstoklasisty próbny nr 17 (zadań: 24) 
   ● Test szóstoklasisty próbny nr 16 (zadań: 25) 
   ● Test szóstoklasisty próbny nr 15 (zadań: 18) 
   ● Test szóstoklasisty próbny nr 14 (zadań: 19) 
   ● Test szóstoklasisty próbny nr 13 (zadań: 25) 
   ● Test szóstoklasisty próbny nr 12 (zadań: 24) 
   ● Test szóstoklasisty próbny nr 11 (zadań: 24) 
   ● Test szóstoklasisty próbny nr 10 (zadań: 25) 
   ● Test szóstoklasisty próbny nr 1 (zadań: 26) 

 
 
 
 
 
WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ: 

KAŻDY TEST ZAWIERA LOSOWY UKŁAD PYTAŃ I ODPOWIEDZI


Jeżeli chcesz rozwiązywać test w całości to zaznacz wszystkie dostępne typy zadań oraz wybierz maksymalną ilość pytań. Jeżeli chcesz rozwiązać szybki test to wybierz małą liczbę pytań np. 5. Możesz rozwiązywać tylko 'zadania zamknięte' i 'wybór z listy', jeżeli nie chcesz pisać własnych odpowiedzi. Wybór należy do Ciebie.

ZADANIA ZAMKNIĘTE - pytania typu ABCD lub prawda-fałsz, w których należy wybrać poprawną odpowiedź.
WYBÓR Z LISTY - pytania, w których należy wybrać odpowiedź z listy możliwych odpowiedzi.
UZUPEŁNIANIE LUK - pytania, w których należy samodzielnie uzupełniać luki w tekście.
KRÓTKA ODPOWIEDŹ PISEMNA - pytania, w których należy samodzielnie napisać krótką odpowiedź.
WYRACOWANIA - pytania, w których należy samodzielnie napisać dłuższą odpowiedź na zadany temat.


KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI:

  1. Wybierz testy, z których chcesz losować zadania. Domyślnie zaznaczony jest test, których został wybrany na poprzedniej liście testów. Jeżeli chcesz losować zadania, z kilku różnych testów, kliknij na 'KLIKNIJ ABY WYBRAĆ ZAKRES PYTAŃ' i zaznacz testy. Wszystkie wybrane testy będą uwzględnione w losowaniu zadań.
  2. Wybierz typy zadań jakie mają być dostępne w teście.
  3. Wybierz liczbę pytań. Jeżeli nie zaznaczono wszystkich typów zadań, to liczba pytań w teście może być mniejsza niż wybrano.
  4. Kliknij na 'ROZWIĄŻ TEST.

Test szóstoklasisty próbny nr 10 - przykładowe pytania:

Dobek był ........ (Pytanie nr 504)
Magiczny gest jednego z bohaterów opisano w akapicie ........ (Pytanie nr 506)
W którym zdaniu występuje porównanie? ........ (Pytanie nr 508)
Spływ Dunajcem ma wieloletnią tradycję. W roku 1854 na liście uczestników odnotowano nawet obecność koronowanej głowy. Było to w ........ (Pytanie nr 510)
Ilu maksymalnie samych dorosłych pasażerów może płynąć tratwą? ........ (Pytanie nr 512)
Pasażer płynący tratwą znajduje się w ruchu względem ........ (Pytanie nr 514)
Który szereg prawidłowo przedstawia zależności pokarmowe między organizmami w rzece? ........ (Pytanie nr 516)
Rysunek tamy na rzece ma kształt trapezu. Oznaczone na tym rysunku kąty α i β mają miary ........ (Pytanie nr 518)


STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH:

CZYTANIE

Uczeń:

  1. odczytuje różne teksty kultury (w tym kształtujące tożsamość narodową i postawę obywatelską):
    • źródła i teksty historyczne, w tym: fragmenty kronik, pamiętników, listów, elementy dziedzictwa kulturowego, w szczególności zabytki architektury reprezentatywne dla danej epoki, polskie pieśni patriotyczne,
    • teksty literackie, w tym: baśnie, legendy, mity, opowiadania, utwory poetyckie i prozatorskie z klasyki dziecięcej i młodzieżowej - polskiej i światowej,
    • teksty użytkowe, w tym: telegram, zaproszenie, zawiadomienie, instrukcję, przepis, ogłoszenie, kartkę pocztową, list prywatny i oficjalny, tabelę, notatkę,
    • proste teksty podręcznikowe, a także publicystyczne i popularnonaukowe, w tym: audycję radiową i telewizyjną, artykuł prasowy,
    • przedstawienia teatralne i filmy,
    • przekazy ikoniczne, w tym: komiksy, dzieła malarskie, rzeźby, rozpoznaje ich cechy charakterystyczne, dostrzega znaczenia dosłowne i odkrywa sensy przenośne,
  2. określa funkcje elementów charakterystycznych dla danego tekstu:
    • rozumie pojęcia: fikcja literacka, świat przedstawiony, nadawca, odbiorca, podmiot mówiący, narracja, przenośnia, rytm,
    • posługuje się czynnie terminami: bohater, wątek, akcja, autor, narrator, epitet, porównanie, wyraz dźwiękonaśladowczy, rym, zwrotka, refren, baśń, legenda, opowiadanie, powieść, proza, poezja oraz podstawowymi terminami związanymi z przekazami ikonicznymi, plastyką, muzyką, radiem, telewizją, filmem, teatrem, prasą,
  3. rozumie znaczenia podstawowych symboli występujących w instrukcjach i w opisach:
    • diagramów,
    • map,
    • planów,
    • schematów,
      innych rysunków,
  4. odczytuje dane z:
    • tekstu źródłowego,
    • tabeli,
    • wykresu,
    • planu,
    • mapy,
    • diagramu

oraz odpowiada na proste pytania z nimi związane.

PISANIE

Uczeń:

  1. pisze na temat i zgodnie z celem, posługując się następującymi formami wypowiedzi:
    • opowiadanie,
    • opis przedmiotu, krajobrazu, postaci rzeczywistej i literackiej, dzieła sztuki,
    • sprawozdanie z uroczystości szkolnej, wycieczki,
    • notatka w formie planu, tabeli, wykresu, streszczenia,
    • kartka pocztowa,
    • list prywatny i oficjalny,
    • telegram,
    • h) zaproszenie,
    • i) zawiadomienie,
    • j) ogłoszenie,
    • k) instrukcja,
    • l) przepis,
  2. formułuje wypowiedzi ze świadomością celu (intencji):
    • pyta i odpowiada,
    • potwierdza i zaprzecza,
    • poleca i prosi,
    • przyrzeka i obiecuje,
    • zachęca i zniechęca,
    • zaprasza,
    • przeprasza,
    • h) współczuje,
    • i) żartuje,
    • j) wątpi,
    • k) odmawia,
  3. buduje tekst poprawny kompozycyjnie (ok. 1 strony formatu A, celowo stosując środki językowe i przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych,
  4. przedstawia w postaci graficznej dane zapisane w tabeli:
    • przenosi informacje na oś liczbową, chronologiczną, układ współrzędnych,
    • wyraża dane w postaci diagramu słupkowego, prostego schematu, innego rysunku,
  5. dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu:
    • dostosowuje zapis do formy wypowiedzi,
    • wyróżnia części tekstu zgodnie z jego strukturą,
    • pisze czytelnie.

ROZUMOWANIE

Uczeń:

  1. posługuje się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń:
    • sytuuje je w przestrzeni,
    • umieszcza daty w przedziałach czasowych,
    • oblicza upływ czasu między wydarzeniami,
    • porządkuje wydarzenia w kolejności chronologicznej.
  2. przedstawia przyczyny i skutki wydarzeń i zjawisk:
    • domyśla się przyczyn, przewiduje skutki wydarzeń bliskich życiu i swoim doświadczeniom,
    • wskazuje główne przyczyny i skutki doniosłych wydarzeń w historii Polski,
    • wyjaśnia przyczyny i skutki zmian, które zachodzą w środowisku w wyniku działalności człowieka,
  3. określa znaczenie osiągnięć człowieka dla rozwoju cywilizacyjnego:
    • wyjaśnia na prostych przykładach zmiany cywilizacyjne, jakie nastąpiły na przestrzeni dziejów,
    • opisuje najważniejsze osiągnięcia, które składają się na polskie dziedzictwo kulturowe,
  4. wyraża własne opinie i próbuje je uzasadnić, wyjaśniając swoje stanowisko, używa odpowiednich argumentów,
  5. opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą:
    • wyrażenia arytmetycznego i prostego wyrażenia algebraicznego,
    • prostego równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą,
    • planu,
    • mapy,
    • prostego schematu,
    • diagramu słupkowego,
    • innego rysunku,
  6. rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności:
    • liczb,
    • figur,
    • zjawisk,
    • przemian,
    • obiektów przyrodniczych,
    • elementów środowiska, wskazuje różnice i podobieństwa oraz porządkuje je,
  7. dostrzega prawidłowości, opisuje je i sprawdza na przykładach:
    • opisuje zjawiska o charakterze powtarzalnym, spotykane w najbliższym otoczeniu,
    • na podstawie opisu zjawiska mającego charakter prawidłowości wnioskuje o dalszym jego przebiegu,
  8. ustala sposób rozwiązania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania,
  9. analizuje otrzymane wyniki i ocenia ich sensowność:
    • porównuje wyniki z własnym doświadczeniem,
    • sprawdza wyniki z warunkami zadania.

KORZYSTANIE Z INFORMACJI

Uczeń:

  1. wskazuje źródła informacji, posługuje się nimi,
  2. analizuje oferty mediów kierowane do dzieci i młodzieży, wybiera spośród tych ofert, kierując się wskazanymi kryteriami (osadzonymi także w wartościach).

WYKORZYSTYWANIE WIEDZY W PRAKTYCE

Uczeń:

  1. posługuje się poznanymi terminami do opisywania zjawisk i sytuacji spotykanych w środowisku,
  2. wybiera przyrządy służące do obserwacji i pomiaru, odpowiada na pytania dotyczące przebiegu zjawisk, zapisuje wyniki obserwacji,
  3. wykonuje obliczenia dotyczące:
    • długości,
    • powierzchni,
    • objętości,
    • wagi,
    • czasu,
    • temperatury,
    • pieniędzy,
  4. planuje i wykonuje obliczenia z wykorzystaniem kalkulatora,
  5. wykorzystuje w sytuacjach praktycznych własności:
    • liczb,
    • figur,
    • zjawisk,
    • przemian,
    • obiektów przyrodniczych,
    • elementów środowiska i stosuje je do rozwiązania problemu,
  6. zna zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami technicznymi i materiałami chemicznymi, rozpoznaje oznakowania substancji toksycznych, łatwopalnych i wybuchowych, objaśnia zasady użytkowania domowych urządzeń elektrycznych,
  7. wyjaśnia na podstawie instrukcji obsługi, jak uruchomić i wykorzystać proste urządzenia techniczne,
  8. rozumie potrzebę stosowania zasad:
    • higieny,
    • bezpieczeństwa,
    • zdrowego trybu życia,
    • oszczędnego korzystania z energii i innych zasobów przyrody,
    • postępowania w środowisku przyrodniczym.


Copyright © 2012- www.sprawdzian-szostoklasisty.pl || Kwalifikacje w zawodzie
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności
(Ostatnie zmiany: 24.05.2018r)