NOWY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2015

Od roku szkolnego 2014/2015 sprawdzian będzie się składał z dwóch części. Obie części będą przeprowadzane w formie pisemnej.

CZĘŚĆ 1 - ZAWIERA ZADANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI.

W niektórych zadaniach trzeba będzie wybrać jedną poprawną odpowiedź. W innych - samodzielnie ją sformułować, np. napisać wypracowanie albo zapisać rozwiązanie zadania z matematyki.
Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 80 minut.

CZĘŚĆ 2 - ZAWIERA ZADANIA Z JĘZYKA OBCEGO.

Będzie to język, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. We wszystkich zadaniach trzeba będzie wybrać jedną poprawną odpowiedź.
Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 45 minut.

Do obu części sprawdzianu szóstoklasista przystąpi tego samego dnia. Pomiędzy częścią 1, a częścią 2 będzie krótka przerwa na odpoczynek.

RODZAJE ZADAŃ NA NOWYM SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY

W zadaniach zamkniętych uczeń - spośród kilku odpowiedzi - wskazuje jedną poprawną, np.

 • spośród czterech możliwych sposobów dokończenia zdania - wybiera jeden
 • spośród trzech zdań wybiera jedno prawdziwe albo fałszywe
 • najpierw wybiera poprawną odpowiedź, a następnie jej uzasadnienie spośród podanych możliwości.

W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie tworzy rozwiązanie, np.

 • odpowiada krótko na pytanie dotyczące wiersza
 • pisze opowiadanie, list albo opowiadanie z dialogiem
 • rozwiązuje zadanie matematyczne z treścią, zapisując cały tok rozumowania

Większość tych umiejętności można ćwiczyć w naszych testach szóstoklasisty online.

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU

 1. Każdy szóstoklasista musi przystąpić do sprawdzianu, aby ukończyć szkołę.
 2. Uczeń przystępuje do sprawdzianu w szkole, do której uczęszcza.
 3. Nauczyciele, wychowawca i dyrektor szkoły mają obowiązek przekazać uczniom i rodzicom informacje o sprawdzianie.
 4. Jeżeli uczeń obowiązkowo uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego, rodzice składają deklarację dotyczącą wyboru jednego z tych języków w terminie określonym przez CKE.
 5. Dyrektor szkoły ma obowiązek zapoznać rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków lub form przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 6. W treminie określonym przez CKE rodzice powinni przekazać dyrektorowi szkoły (jeżeli wcześniej tego nie zrobili) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego albo zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej ucznia, jeżeli uczeń posiada taki dokument.
 7. O konkretne sposoby dostosowania wnioskuje rada pedagogiczna, a dyrektor szkoły ma obowiązek przekazać rodzicom propozycje rady pedagogicznej.
 8. Do sali egzaminacyjnej uczeń wnosi jedynie: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel, kątomierz. Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

WYNIKI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

Każdy uczeń otrzyma od dyrektora szkoły cztery wyniki (wyrażone w procentach):

 • z całej części pierwszej oraz szczegółowe wyniki z języka polskiego i z matematyki
 • z całej części drugiej, czyli z języka obcego.

Sprawdzianu nie można nie zdać! Każdy uczeń, który do niego przystąpi, otrzyma zaświadczenie o wynikach razem ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej. Wyniki sprawdzianu - obok stopni wystawionych przez nauczycieli - stanowią dodatkową informację na temat osiągnięć ucznia, porównywalną w danym roku szkolnym w skali całego kraju.

źródło: CKE


Powrót na stronę główną

Copyright © 2012- www.sprawdzian-szostoklasisty.pl || Kwalifikacje w zawodzie
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności
(Ostatnie zmiany: 24.05.2018r)