Test szóstoklasisty (konkurs JERSZ MAT 2013 kl.4)

KLIKNIJ ABY WYBRAĆ ZAKRES PYTAŃ

Zaznacz testy, z których chcesz losować pytania. Przynajmniej jeden test musi być zaznaczony.

Testy darmowe:
   ● Test szóstoklasisty (konkurs JERSZ MAT 2013 kl.6) (zadań: 23) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs JERSZ MAT 2013 kl.5) (zadań: 22) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs JERSZ MAT 2013 kl.4) (zadań: 21) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs JERSZ MAT 2012 kl.6) (zadań: 23) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs JERSZ MAT 2012 kl.5) (zadań: 22) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs JERSZ MAT 2012 kl.4) (zadań: 21) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs ALFIK POLSKI 2013 kl.6) (zadań: 30) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs ALFIK POLSKI 2013 kl.5) (zadań: 30) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs ALFIK POLSKI 2013 kl.4) (zadań: 30) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs ALFIK POLSKI 2012 kl.6) (zadań: 30) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs ALFIK POLSKI 2012 kl.5) (zadań: 30) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs ALFIK POLSKI 2012 kl.4) (zadań: 30) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs ALFIK POLSKI 2011 kl.6) (zadań: 30) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs ALFIK POLSKI 2011 kl.5) (zadań: 30) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs ALFIK POLSKI 2011 kl.4) (zadań: 30) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs ALFIK POLSKI 2010 kl.6) (zadań: 30) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs ALFIK POLSKI 2010 kl.5) (zadań: 30) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs ALFIK POLSKI 2010 kl.4) (zadań: 30) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs ALFIK MAT 2013 kl.6) (zadań: 30) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs ALFIK MAT 2013 kl.5) (zadań: 30) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs ALFIK MAT 2013 kl.4) (zadań: 30) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs ALFIK MAT 2012 kl.6) (zadań: 30) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs ALFIK MAT 2012 kl.5) (zadań: 30) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs ALFIK MAT 2012 kl.4) (zadań: 30) 

 
 
 
 
 
WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ: 

KAŻDY TEST ZAWIERA LOSOWY UKŁAD PYTAŃ I ODPOWIEDZI


Jeżeli chcesz rozwiązywać test w całości to zaznacz wszystkie dostępne typy zadań oraz wybierz maksymalną ilość pytań. Jeżeli chcesz rozwiązać szybki test to wybierz małą liczbę pytań np. 5. Możesz rozwiązywać tylko 'zadania zamknięte' i 'wybór z listy', jeżeli nie chcesz pisać własnych odpowiedzi. Wybór należy do Ciebie.

ZADANIA ZAMKNIĘTE - pytania typu ABCD lub prawda-fałsz, w których należy wybrać poprawną odpowiedź.
WYBÓR Z LISTY - pytania, w których należy wybrać odpowiedź z listy możliwych odpowiedzi.
UZUPEŁNIANIE LUK - pytania, w których należy samodzielnie uzupełniać luki w tekście.
KRÓTKA ODPOWIEDŹ PISEMNA - pytania, w których należy samodzielnie napisać krótką odpowiedź.
WYRACOWANIA - pytania, w których należy samodzielnie napisać dłuższą odpowiedź na zadany temat.


KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI:

 1. Wybierz testy, z których chcesz losować zadania. Domyślnie zaznaczony jest test, których został wybrany na poprzedniej liście testów. Jeżeli chcesz losować zadania, z kilku różnych testów, kliknij na 'KLIKNIJ ABY WYBRAĆ ZAKRES PYTAŃ' i zaznacz testy. Wszystkie wybrane testy będą uwzględnione w losowaniu zadań.
 2. Wybierz typy zadań jakie mają być dostępne w teście.
 3. Wybierz liczbę pytań. Jeżeli nie zaznaczono wszystkich typów zadań, to liczba pytań w teście może być mniejsza niż wybrano.
 4. Kliknij na 'ROZWIĄŻ TEST.

Test szóstoklasisty (konkurs JERSZ MAT 2013 kl.4) - przykładowe pytania:

Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi. Sylwia ma pięć monet. Ile może mieć pieniędzy? ........ (Pytanie nr 1268)
Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi. Aby z kamieniołomu zabrać 20 głazów o wadze 800 kg każdy można zamówić: ........ (Pytanie nr 1270)
Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi. Z ilu zapałek (nie łamiąc żadnej zapałki i wykorzystując je wszystkie) można ułożyć kwadrat? ........ (Pytanie nr 1272)
Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi. Staszek jest o 24 lata młodszy od ojca. Rok temu ojciec był od niego dokładnie 9 razy starszy. Wobec tego: ........ (Pytanie nr 1274)
Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi. Sznurek o długości 35 metrów rozcięto na dwa kawałki, z których jeden był cztery razy dłuższy niż drugi. Jeden z otrzymanych kawałków był: ........ (Pytanie nr 1276)
Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi. Jacek i Maciek urodzili się w XXI wieku i obaj obchodzą dziś urodziny. Wiadomo, że rok urodzenia Maćka można otrzymać przez zamianę miejscami cyfr w roku urodzenia Jacka. Jaka może być różnica wieku między oboma chłopcami? ........ (Pytanie nr 1278)
Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi. Ściany kostki do gry są opisane liczbami 1, 3, 5, 7, 9, 11 (każda ściana inną liczbą). Wiadomo też, że suma liczb znajdujących się na ścianach sąsiadujących ze ścianą z trójką wynosi 24 i że suma liczb znajdujących się na ścianach sąsiadujących ze ścianą z piątką też wynosi 24. Wobec tego: ........ (Pytanie nr 1280)
Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi. Przy okrągłym stole usiadło 20 osób w taki sposób, że każdy mężczyzna siedział obok kobiety, a każda kobieta siedziała obok mężczyzny. Ile kobiet mogło siedzieć przy tym stole? ........ (Pytanie nr 1282)


STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH:

CZYTANIE

Uczeń:

 1. odczytuje różne teksty kultury (w tym kształtujące tożsamość narodową i postawę obywatelską):
  • źródła i teksty historyczne, w tym: fragmenty kronik, pamiętników, listów, elementy dziedzictwa kulturowego, w szczególności zabytki architektury reprezentatywne dla danej epoki, polskie pieśni patriotyczne,
  • teksty literackie, w tym: baśnie, legendy, mity, opowiadania, utwory poetyckie i prozatorskie z klasyki dziecięcej i młodzieżowej - polskiej i światowej,
  • teksty użytkowe, w tym: telegram, zaproszenie, zawiadomienie, instrukcję, przepis, ogłoszenie, kartkę pocztową, list prywatny i oficjalny, tabelę, notatkę,
  • proste teksty podręcznikowe, a także publicystyczne i popularnonaukowe, w tym: audycję radiową i telewizyjną, artykuł prasowy,
  • przedstawienia teatralne i filmy,
  • przekazy ikoniczne, w tym: komiksy, dzieła malarskie, rzeźby, rozpoznaje ich cechy charakterystyczne, dostrzega znaczenia dosłowne i odkrywa sensy przenośne,
 2. określa funkcje elementów charakterystycznych dla danego tekstu:
  • rozumie pojęcia: fikcja literacka, świat przedstawiony, nadawca, odbiorca, podmiot mówiący, narracja, przenośnia, rytm,
  • posługuje się czynnie terminami: bohater, wątek, akcja, autor, narrator, epitet, porównanie, wyraz dźwiękonaśladowczy, rym, zwrotka, refren, baśń, legenda, opowiadanie, powieść, proza, poezja oraz podstawowymi terminami związanymi z przekazami ikonicznymi, plastyką, muzyką, radiem, telewizją, filmem, teatrem, prasą,
 3. rozumie znaczenia podstawowych symboli występujących w instrukcjach i w opisach:
  • diagramów,
  • map,
  • planów,
  • schematów,
   innych rysunków,
 4. odczytuje dane z:
  • tekstu źródłowego,
  • tabeli,
  • wykresu,
  • planu,
  • mapy,
  • diagramu

oraz odpowiada na proste pytania z nimi związane.

PISANIE

Uczeń:

 1. pisze na temat i zgodnie z celem, posługując się następującymi formami wypowiedzi:
  • opowiadanie,
  • opis przedmiotu, krajobrazu, postaci rzeczywistej i literackiej, dzieła sztuki,
  • sprawozdanie z uroczystości szkolnej, wycieczki,
  • notatka w formie planu, tabeli, wykresu, streszczenia,
  • kartka pocztowa,
  • list prywatny i oficjalny,
  • telegram,
  • h) zaproszenie,
  • i) zawiadomienie,
  • j) ogłoszenie,
  • k) instrukcja,
  • l) przepis,
 2. formułuje wypowiedzi ze świadomością celu (intencji):
  • pyta i odpowiada,
  • potwierdza i zaprzecza,
  • poleca i prosi,
  • przyrzeka i obiecuje,
  • zachęca i zniechęca,
  • zaprasza,
  • przeprasza,
  • h) współczuje,
  • i) żartuje,
  • j) wątpi,
  • k) odmawia,
 3. buduje tekst poprawny kompozycyjnie (ok. 1 strony formatu A, celowo stosując środki językowe i przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych,
 4. przedstawia w postaci graficznej dane zapisane w tabeli:
  • przenosi informacje na oś liczbową, chronologiczną, układ współrzędnych,
  • wyraża dane w postaci diagramu słupkowego, prostego schematu, innego rysunku,
 5. dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu:
  • dostosowuje zapis do formy wypowiedzi,
  • wyróżnia części tekstu zgodnie z jego strukturą,
  • pisze czytelnie.

ROZUMOWANIE

Uczeń:

 1. posługuje się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń:
  • sytuuje je w przestrzeni,
  • umieszcza daty w przedziałach czasowych,
  • oblicza upływ czasu między wydarzeniami,
  • porządkuje wydarzenia w kolejności chronologicznej.
 2. przedstawia przyczyny i skutki wydarzeń i zjawisk:
  • domyśla się przyczyn, przewiduje skutki wydarzeń bliskich życiu i swoim doświadczeniom,
  • wskazuje główne przyczyny i skutki doniosłych wydarzeń w historii Polski,
  • wyjaśnia przyczyny i skutki zmian, które zachodzą w środowisku w wyniku działalności człowieka,
 3. określa znaczenie osiągnięć człowieka dla rozwoju cywilizacyjnego:
  • wyjaśnia na prostych przykładach zmiany cywilizacyjne, jakie nastąpiły na przestrzeni dziejów,
  • opisuje najważniejsze osiągnięcia, które składają się na polskie dziedzictwo kulturowe,
 4. wyraża własne opinie i próbuje je uzasadnić, wyjaśniając swoje stanowisko, używa odpowiednich argumentów,
 5. opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą:
  • wyrażenia arytmetycznego i prostego wyrażenia algebraicznego,
  • prostego równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą,
  • planu,
  • mapy,
  • prostego schematu,
  • diagramu słupkowego,
  • innego rysunku,
 6. rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności:
  • liczb,
  • figur,
  • zjawisk,
  • przemian,
  • obiektów przyrodniczych,
  • elementów środowiska, wskazuje różnice i podobieństwa oraz porządkuje je,
 7. dostrzega prawidłowości, opisuje je i sprawdza na przykładach:
  • opisuje zjawiska o charakterze powtarzalnym, spotykane w najbliższym otoczeniu,
  • na podstawie opisu zjawiska mającego charakter prawidłowości wnioskuje o dalszym jego przebiegu,
 8. ustala sposób rozwiązania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania,
 9. analizuje otrzymane wyniki i ocenia ich sensowność:
  • porównuje wyniki z własnym doświadczeniem,
  • sprawdza wyniki z warunkami zadania.

KORZYSTANIE Z INFORMACJI

Uczeń:

 1. wskazuje źródła informacji, posługuje się nimi,
 2. analizuje oferty mediów kierowane do dzieci i młodzieży, wybiera spośród tych ofert, kierując się wskazanymi kryteriami (osadzonymi także w wartościach).

WYKORZYSTYWANIE WIEDZY W PRAKTYCE

Uczeń:

 1. posługuje się poznanymi terminami do opisywania zjawisk i sytuacji spotykanych w środowisku,
 2. wybiera przyrządy służące do obserwacji i pomiaru, odpowiada na pytania dotyczące przebiegu zjawisk, zapisuje wyniki obserwacji,
 3. wykonuje obliczenia dotyczące:
  • długości,
  • powierzchni,
  • objętości,
  • wagi,
  • czasu,
  • temperatury,
  • pieniędzy,
 4. planuje i wykonuje obliczenia z wykorzystaniem kalkulatora,
 5. wykorzystuje w sytuacjach praktycznych własności:
  • liczb,
  • figur,
  • zjawisk,
  • przemian,
  • obiektów przyrodniczych,
  • elementów środowiska i stosuje je do rozwiązania problemu,
 6. zna zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami technicznymi i materiałami chemicznymi, rozpoznaje oznakowania substancji toksycznych, łatwopalnych i wybuchowych, objaśnia zasady użytkowania domowych urządzeń elektrycznych,
 7. wyjaśnia na podstawie instrukcji obsługi, jak uruchomić i wykorzystać proste urządzenia techniczne,
 8. rozumie potrzebę stosowania zasad:
  • higieny,
  • bezpieczeństwa,
  • zdrowego trybu życia,
  • oszczędnego korzystania z energii i innych zasobów przyrody,
  • postępowania w środowisku przyrodniczym.


Copyright © 2012- www.sprawdzian-szostoklasisty.pl || Kwalifikacje w zawodzie
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności
(Ostatnie zmiany: 24.05.2018r)