Test szóstoklasisty (konkurs ALFIK MAT 2012 kl.4)

KLIKNIJ ABY WYBRAĆ ZAKRES PYTAŃ

Zaznacz testy, z których chcesz losować pytania. Przynajmniej jeden test musi być zaznaczony.

Testy darmowe:
   ● Test szóstoklasisty (konkurs JERSZ MAT 2013 kl.6) (zadań: 23) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs JERSZ MAT 2013 kl.5) (zadań: 22) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs JERSZ MAT 2013 kl.4) (zadań: 21) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs JERSZ MAT 2012 kl.6) (zadań: 23) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs JERSZ MAT 2012 kl.5) (zadań: 22) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs JERSZ MAT 2012 kl.4) (zadań: 21) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs ALFIK POLSKI 2013 kl.6) (zadań: 30) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs ALFIK POLSKI 2013 kl.5) (zadań: 30) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs ALFIK POLSKI 2013 kl.4) (zadań: 30) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs ALFIK POLSKI 2012 kl.6) (zadań: 30) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs ALFIK POLSKI 2012 kl.5) (zadań: 30) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs ALFIK POLSKI 2012 kl.4) (zadań: 30) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs ALFIK POLSKI 2011 kl.6) (zadań: 30) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs ALFIK POLSKI 2011 kl.5) (zadań: 30) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs ALFIK POLSKI 2011 kl.4) (zadań: 30) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs ALFIK POLSKI 2010 kl.6) (zadań: 30) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs ALFIK POLSKI 2010 kl.5) (zadań: 30) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs ALFIK POLSKI 2010 kl.4) (zadań: 30) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs ALFIK MAT 2013 kl.6) (zadań: 30) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs ALFIK MAT 2013 kl.5) (zadań: 30) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs ALFIK MAT 2013 kl.4) (zadań: 30) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs ALFIK MAT 2012 kl.6) (zadań: 30) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs ALFIK MAT 2012 kl.5) (zadań: 30) 
   ● Test szóstoklasisty (konkurs ALFIK MAT 2012 kl.4) (zadań: 30) 

 
 
 
 
 
WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ: 

KAŻDY TEST ZAWIERA LOSOWY UKŁAD PYTAŃ I ODPOWIEDZI


Jeżeli chcesz rozwiązywać test w całości to zaznacz wszystkie dostępne typy zadań oraz wybierz maksymalną ilość pytań. Jeżeli chcesz rozwiązać szybki test to wybierz małą liczbę pytań np. 5. Możesz rozwiązywać tylko 'zadania zamknięte' i 'wybór z listy', jeżeli nie chcesz pisać własnych odpowiedzi. Wybór należy do Ciebie.

ZADANIA ZAMKNIĘTE - pytania typu ABCD lub prawda-fałsz, w których należy wybrać poprawną odpowiedź.
WYBÓR Z LISTY - pytania, w których należy wybrać odpowiedź z listy możliwych odpowiedzi.
UZUPEŁNIANIE LUK - pytania, w których należy samodzielnie uzupełniać luki w tekście.
KRÓTKA ODPOWIEDŹ PISEMNA - pytania, w których należy samodzielnie napisać krótką odpowiedź.
WYRACOWANIA - pytania, w których należy samodzielnie napisać dłuższą odpowiedź na zadany temat.


KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI:

 1. Wybierz testy, z których chcesz losować zadania. Domyślnie zaznaczony jest test, których został wybrany na poprzedniej liście testów. Jeżeli chcesz losować zadania, z kilku różnych testów, kliknij na 'KLIKNIJ ABY WYBRAĆ ZAKRES PYTAŃ' i zaznacz testy. Wszystkie wybrane testy będą uwzględnione w losowaniu zadań.
 2. Wybierz typy zadań jakie mają być dostępne w teście.
 3. Wybierz liczbę pytań. Jeżeli nie zaznaczono wszystkich typów zadań, to liczba pytań w teście może być mniejsza niż wybrano.
 4. Kliknij na 'ROZWIĄŻ TEST.

Test szóstoklasisty (konkurs ALFIK MAT 2012 kl.4) - przykładowe pytania:

Gdy urodziła się siostra Asi, Asia miała cztery lata. Ile razy starsza jest Asia od siostry, jeśli jej siostra ma już dwa lata? ........ (Pytanie nr 1770)
Białystok leży na północny-wschód od Warszawy. W jakim kierunku należy jechać z Białegostoku, by trafić do stolicy? ........ (Pytanie nr 1772)
Pole w prawym dolnym rogu szachownicy o wymiarach 5×5 jest koloru białego. Których pól na tej szachownicy jest więcej: białych czy czarnych? ........ (Pytanie nr 1774)
W pudełku jest 9 kulek: trzy czerwone, trzy zielone i trzy niebieskie. Jeśli dwie kulki czerwone przemalujemy na zielono, jedną niebieską na czerwono i jedną zieloną na niebiesko, to o ile więcej będzie kulek zielonych niż czerwonych? ........ (Pytanie nr 1776)
Jeśli każdą cyfrę liczby trzycyfrowej zwiększymy o 1, to cała liczba zwiększy się o: ........ (Pytanie nr 1778)
Szachownicy o wymiarach 8×8 nie można rozciąć (tak by nie przeciąć żadnego pola) na: ........ (Pytanie nr 1780)
Ile lat ma Łukasz, jeśli wiemy, że urodził się w roku o sumie cyfr równej 28? ........ (Pytanie nr 1782)
Połowa uczniów w klasie to chłopcy. Połowa chłopców w tej klasie to blondyni. Połowa spośród tych blondynów ma niebieskie oczy. Ilu uczniów jest w tej klasie, jeśli wiemy, że jest w niej dokładnie czterech niebieskookich blondynów? ........ (Pytanie nr 1784)


STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH:

CZYTANIE

Uczeń:

 1. odczytuje różne teksty kultury (w tym kształtujące tożsamość narodową i postawę obywatelską):
  • źródła i teksty historyczne, w tym: fragmenty kronik, pamiętników, listów, elementy dziedzictwa kulturowego, w szczególności zabytki architektury reprezentatywne dla danej epoki, polskie pieśni patriotyczne,
  • teksty literackie, w tym: baśnie, legendy, mity, opowiadania, utwory poetyckie i prozatorskie z klasyki dziecięcej i młodzieżowej - polskiej i światowej,
  • teksty użytkowe, w tym: telegram, zaproszenie, zawiadomienie, instrukcję, przepis, ogłoszenie, kartkę pocztową, list prywatny i oficjalny, tabelę, notatkę,
  • proste teksty podręcznikowe, a także publicystyczne i popularnonaukowe, w tym: audycję radiową i telewizyjną, artykuł prasowy,
  • przedstawienia teatralne i filmy,
  • przekazy ikoniczne, w tym: komiksy, dzieła malarskie, rzeźby, rozpoznaje ich cechy charakterystyczne, dostrzega znaczenia dosłowne i odkrywa sensy przenośne,
 2. określa funkcje elementów charakterystycznych dla danego tekstu:
  • rozumie pojęcia: fikcja literacka, świat przedstawiony, nadawca, odbiorca, podmiot mówiący, narracja, przenośnia, rytm,
  • posługuje się czynnie terminami: bohater, wątek, akcja, autor, narrator, epitet, porównanie, wyraz dźwiękonaśladowczy, rym, zwrotka, refren, baśń, legenda, opowiadanie, powieść, proza, poezja oraz podstawowymi terminami związanymi z przekazami ikonicznymi, plastyką, muzyką, radiem, telewizją, filmem, teatrem, prasą,
 3. rozumie znaczenia podstawowych symboli występujących w instrukcjach i w opisach:
  • diagramów,
  • map,
  • planów,
  • schematów,
   innych rysunków,
 4. odczytuje dane z:
  • tekstu źródłowego,
  • tabeli,
  • wykresu,
  • planu,
  • mapy,
  • diagramu

oraz odpowiada na proste pytania z nimi związane.

PISANIE

Uczeń:

 1. pisze na temat i zgodnie z celem, posługując się następującymi formami wypowiedzi:
  • opowiadanie,
  • opis przedmiotu, krajobrazu, postaci rzeczywistej i literackiej, dzieła sztuki,
  • sprawozdanie z uroczystości szkolnej, wycieczki,
  • notatka w formie planu, tabeli, wykresu, streszczenia,
  • kartka pocztowa,
  • list prywatny i oficjalny,
  • telegram,
  • h) zaproszenie,
  • i) zawiadomienie,
  • j) ogłoszenie,
  • k) instrukcja,
  • l) przepis,
 2. formułuje wypowiedzi ze świadomością celu (intencji):
  • pyta i odpowiada,
  • potwierdza i zaprzecza,
  • poleca i prosi,
  • przyrzeka i obiecuje,
  • zachęca i zniechęca,
  • zaprasza,
  • przeprasza,
  • h) współczuje,
  • i) żartuje,
  • j) wątpi,
  • k) odmawia,
 3. buduje tekst poprawny kompozycyjnie (ok. 1 strony formatu A, celowo stosując środki językowe i przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych,
 4. przedstawia w postaci graficznej dane zapisane w tabeli:
  • przenosi informacje na oś liczbową, chronologiczną, układ współrzędnych,
  • wyraża dane w postaci diagramu słupkowego, prostego schematu, innego rysunku,
 5. dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu:
  • dostosowuje zapis do formy wypowiedzi,
  • wyróżnia części tekstu zgodnie z jego strukturą,
  • pisze czytelnie.

ROZUMOWANIE

Uczeń:

 1. posługuje się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń:
  • sytuuje je w przestrzeni,
  • umieszcza daty w przedziałach czasowych,
  • oblicza upływ czasu między wydarzeniami,
  • porządkuje wydarzenia w kolejności chronologicznej.
 2. przedstawia przyczyny i skutki wydarzeń i zjawisk:
  • domyśla się przyczyn, przewiduje skutki wydarzeń bliskich życiu i swoim doświadczeniom,
  • wskazuje główne przyczyny i skutki doniosłych wydarzeń w historii Polski,
  • wyjaśnia przyczyny i skutki zmian, które zachodzą w środowisku w wyniku działalności człowieka,
 3. określa znaczenie osiągnięć człowieka dla rozwoju cywilizacyjnego:
  • wyjaśnia na prostych przykładach zmiany cywilizacyjne, jakie nastąpiły na przestrzeni dziejów,
  • opisuje najważniejsze osiągnięcia, które składają się na polskie dziedzictwo kulturowe,
 4. wyraża własne opinie i próbuje je uzasadnić, wyjaśniając swoje stanowisko, używa odpowiednich argumentów,
 5. opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą:
  • wyrażenia arytmetycznego i prostego wyrażenia algebraicznego,
  • prostego równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą,
  • planu,
  • mapy,
  • prostego schematu,
  • diagramu słupkowego,
  • innego rysunku,
 6. rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności:
  • liczb,
  • figur,
  • zjawisk,
  • przemian,
  • obiektów przyrodniczych,
  • elementów środowiska, wskazuje różnice i podobieństwa oraz porządkuje je,
 7. dostrzega prawidłowości, opisuje je i sprawdza na przykładach:
  • opisuje zjawiska o charakterze powtarzalnym, spotykane w najbliższym otoczeniu,
  • na podstawie opisu zjawiska mającego charakter prawidłowości wnioskuje o dalszym jego przebiegu,
 8. ustala sposób rozwiązania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania,
 9. analizuje otrzymane wyniki i ocenia ich sensowność:
  • porównuje wyniki z własnym doświadczeniem,
  • sprawdza wyniki z warunkami zadania.

KORZYSTANIE Z INFORMACJI

Uczeń:

 1. wskazuje źródła informacji, posługuje się nimi,
 2. analizuje oferty mediów kierowane do dzieci i młodzieży, wybiera spośród tych ofert, kierując się wskazanymi kryteriami (osadzonymi także w wartościach).

WYKORZYSTYWANIE WIEDZY W PRAKTYCE

Uczeń:

 1. posługuje się poznanymi terminami do opisywania zjawisk i sytuacji spotykanych w środowisku,
 2. wybiera przyrządy służące do obserwacji i pomiaru, odpowiada na pytania dotyczące przebiegu zjawisk, zapisuje wyniki obserwacji,
 3. wykonuje obliczenia dotyczące:
  • długości,
  • powierzchni,
  • objętości,
  • wagi,
  • czasu,
  • temperatury,
  • pieniędzy,
 4. planuje i wykonuje obliczenia z wykorzystaniem kalkulatora,
 5. wykorzystuje w sytuacjach praktycznych własności:
  • liczb,
  • figur,
  • zjawisk,
  • przemian,
  • obiektów przyrodniczych,
  • elementów środowiska i stosuje je do rozwiązania problemu,
 6. zna zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami technicznymi i materiałami chemicznymi, rozpoznaje oznakowania substancji toksycznych, łatwopalnych i wybuchowych, objaśnia zasady użytkowania domowych urządzeń elektrycznych,
 7. wyjaśnia na podstawie instrukcji obsługi, jak uruchomić i wykorzystać proste urządzenia techniczne,
 8. rozumie potrzebę stosowania zasad:
  • higieny,
  • bezpieczeństwa,
  • zdrowego trybu życia,
  • oszczędnego korzystania z energii i innych zasobów przyrody,
  • postępowania w środowisku przyrodniczym.


Copyright © 2012- www.sprawdzian-szostoklasisty.pl || Kwalifikacje w zawodzie
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności
(Ostatnie zmiany: 24.05.2018r)